00271com

00271com

郭璞注云∶小虫也,黑身赤头。大木皮颂曰∶生施州。

以鼻高目深者入药,名胡蜣螂。【集解】《别录》曰∶雀瓮出汉中。

中蛊药毒∶虽面青脉绝,腹胀吐血者,服之即活。萧炳曰∶腹下有丹书八字,以足画地者,真蟾蜍也。

 虫状如蜂,大腰,食草木叶,三时珍曰∶按∶张揖《广雅》云∶天社,蜣螂也。道家云∶眼可化为青珠。

《别录》曰∶白颈蚯蚓,生平土。 酒服身面疣目∶每月望子时,以秃帚扫疣目上,三七遍。

每服三钱,酒一盏,煎数沸,服之取效。大肠气痔作痛下血∶百药煎末,每服三钱,稀粥调服,日二次。

Leave a Reply