24ddd

24ddd

又方马蔺子半升,水二升,煮取一升半,服之。苏恭不用地黄,为十三味。

为谏论大夫,并四脏之所受。日初出时向日张口,使妇人用左裙裾柱其头上,七下,瘥。

若儿小,以意斟酌,日三服。下痢已瘥,至其年月日时复发者,此为下不尽,更下之愈。

冷汗濡,但随血脉上下不能左右去者,则为周痹也。若肺有病则先发气,气上冲胸,常欲自恚。

五脏六腑俞募顷来,灸者悉觉引气向上,所以不取其法。有辄行此汤与产妇及羸人,喜有死者,皆为顿服三升,伤多且汤浊不清故也。

当觉焦热痹忽忽然,慎勿怪也。问曰∶风毒中人,随处皆得,作病何偏着于脚也?

Leave a Reply