VOL206嫩模Celina青妍私房真空秋衣粉色情趣内衣完美诱惑57PCelina青妍嗲囡囡

VOL206嫩模Celina青妍私房真空秋衣粉色情趣内衣完美诱惑57PCelina青妍嗲囡囡

以余主治,法宜温中除湿,辛甘化阳之品。医于此地,不可猛浪,务要察透,方可主方,切切留意。

余谓此即仲景治内伤之子午针也。 《周礼》秋有疟寒疾,即风寒感于卫之意。

热伤津液,不能上升,故渴;气化不行,尿欲出而不即出,故痛。在下在里,宜分利,加猪苓、泽泻、车前子、木通、飞滑石之类。

岂止于一感冒风寒饮食停蓄不能霍然而愈已耶。心者,神之主也,热甚则神昏,故喜笑言语异常,而人若颠也。

真阳配真阴,神始有主;真阴配真阳,神始有依。 因制此方,服之良愈。

由其在皮肤之分,属肺金,故色白也。 又调经论曰:血之与气,并走于上,则为大厥,厥则暴死。

Leave a Reply